תקנון RFA GAMES 2023

https://help.competitioncorner.net/en/articles/2292151-how-do-i-change-my-division 

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם.

 1. בשימוש באתר האינטרנט או בביצוע הזמנה באתר האינטרנט אתה מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.

2. המידע באתר זה מועבר אליכם באמצעים אלקטרונים, ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים, וליקויים מחובת המשתמש לוודא את הפרטים המוצגים באתר. ההפקה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במקומות.

3. בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינוי פרטי האירוע, ההפקה אינה אחראית להחזר כספי ללקוח ולתקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד ההפקה.

4. בעת ביצוע ההזמנה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי ופרטים בדבר ההזמנה.

5. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה.

6. ההפקה תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

7. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו להפקה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.

8. להפקה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

9. התשלום בגין הרישום והשתתפות בתחרות מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.

10. לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר הזמנתכם בדואר אלקטרוני אשר מסרתם לאחר ביצוע ההזמנה.

11. בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתכם עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.

12. אתר האינטרנט של ההפקה מאפשר קניה בטוחה ומאושרת ע"י חברות האשראי. החברה מפעילה את המערכות הטובות והמשוכללות מסוגן, על מנת לאבטח את המידע שנקלט באתר. ההפקה מספקת הגנה מלאה על פרטי הצרכן ועל פרטי כרטיס האשראי שלו, בכדי למנוע שימוש אסור במידע החסוי ובמערכת התשלומים.

13. ההפקה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של ההפקה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת ההפקה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ההפקה.

14. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של ההפקה. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת, העמודים שצפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

15. ההפקה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:


א. העברת פרטיך לספקים לצורך אספקת המוצרים ו/או שירותים שנמכרו.


ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בהפקה או בצדדים שלישיים כלשהם.


ג. אם עשית שימוש בשירותי ההפקה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.


ד. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם ההפקה או מי מטעמה.


ה. אם התקבל בידי ההפקה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.


ו. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ההפקה.

16 אם ההפקה תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;

17 ההפקה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. ההפקה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

18 המידע המוצג באתר ההפקה הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. ההפקה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

19 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר ההפקה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של ההפקה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ההפקה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של ההפקה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של ההפקה ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.

20 על השימוש באתר ההפקה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מאתר ההפקה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות בישראל.

21 תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן ובכבוד גם לנשים.

\**הכניסה למתחם האקספו מחוץ לאולם עפ"י נהלי משרד הבריאות והוראות הרישוי.

להלן תקנון הבא להסדיר את ההשתתפות בתחרות לספורטאים

השתתפות הן כמתחרים והן כמלווים הינה בהתאם לנהלי משרד הבריאות ומשרד הספורט לקיום אירועים.

RFA Games 2023 

כמה התגעגענו לאירוע פיזי גדול? 

אנחנו גאים להודיע לכם שכגודל הגעגוע – כך גודל האירוע 

השנה אנו עולים לעיר הבירה של ישראל, אשר פותחת בפנינו אפשרויות רבות למקצים שעדיין לא נראו כאן וכמות משתתפים גדולה יותר. 

 !Its Time to get back to ACTION

קטגוריות לשנת 2023

קטגוריית הדגל – ELITE
מגרש המשחקים של גיבורי העל – הקטגוריה מתאימה לכל מי שהתחרה עד היום ולשחקנים החדשים שיכולים להתמודד עם כל אתגר פיזי ומנטלי שיבוא.

קטגוריית נוער TEENS – גילאי 15-17
קטגורית הנוער נועדה לתת במה לדור העתיד להתנסות ולצבור ניסיון תחרותי.

קטגוריית מאסטרס MASTERS – גילאי +/4535-39/40
קטגורייה של ספורטאים המייצגים את המועדונים שלהם בעקביות מעוררת השראה כבר מעל 10 שנים ברציפות, תוך כדי חיי משפחה וקריירה. הם התחילו את הדרך בשנות ה20 וה-30 לחייהם,  נמצאים איתנו עד היום עם המון נאמנות – זה המקום שלכם להראות לכולם ולעצמכם שגיל זה רק מספר.

קטגורייה מותאמת SCALED
קטגורית הסקיילד נועדה לתת במה למתאמני קבוצה שרוצים לתת בראש בלי אלמנטים מורכבים כמו מאסל-אפ, הליכה על הידיים, משקלי קצה וכו' – זאת הקטגורייה שמראה שקרוספיט מתאים לכולם ולכולן!

כמות מתחרים אשר יעלו לתחרות עצמה לאחר המוקדמות:

Elite Man – 48
Elite Women – 32
Masters Man 35-39 – 32
Masters Women 35-39 – 8
Masters Man 40-44 – 8
Masters Women 40+ – 8
Masters Man 45+ – 8
Teens Boys 15-17 – 8
Teens Girls 15-17 – 8
Scaled Man – 16
Scaled Women – 16

מקובל בענפי ספורט רבים להתרחב לליגות משנה ודרגות ביניים על מנת לאפשר ליותר ספורטאים ברמות השונות ליהנות ולקחת חלק בספורט אותו הם כל כך אוהבים. 

 • כמובן שכל מי שמעוניין להירשם יישר לקטגורית העילית מוזמן.

– הרישום למוקדמות הינו בין התאריכים 1/3/23 ועד12/4/23  בשעה 23:59

– אימוני המוקדמות יפורסמו בתאריך 13/4/23 בשעה 00:01.

– מקצה המוקדמות מורכב מ-3 אימונים שאותם יש לבצע במהלך שבוע שלם אשר יתחיל בתאריך 13/4/23 בשעה 00:01 ויסתיים בתאריך 20/4/23 בשעה 23:59  (יש לבצע את כל האימונים).

– ניתן לעבור קטגוריה עד 48 שעות למועד סיום הרישום בתאריך 12/4/23 בשעה 23:59 – לבקשת שינוי מוקדמות יש למלא את הטופס הבא: https://help.competitioncorner.net/en/articles/2292151-how-do-i-change-my-division

– עם סיום מועד הגשת התוצאות והסרטונים יחל שלב בדיקת הסרטונים בתאריך 14/5/23 תפורסם רשימת המתחרים העולים לשני ימי התחרות בירושלים (ישלחו גם הודעות אישיות לכל מתחרה).

– התחרות בירושלים תתקיים בין התאריכים 22-23/6/23.

במידה וצילום הוידאו לא עומד בהגדרות של: זוויות צילום, משקלי עבודה, כמות חזרות, סטנדרטים של התנועות וכדומה התוצאות של האימונים ישונו על ידי צוות השיפוט בהתאמה.

סדר פעולות תיעוד:
* צילום הסרטון על פי הסטנדרטים שמצורפים לכל אימון.
* העלאת הצילום ליוטיוב או וימאו.
* הצמדת הלינק לפרסום התוצאה בCompetition Corner.

 הוראות צילום:
– אין לערוך את הסרטון,עריכה תגרום לפסילת המועמד מהתחרות.
– על המועמד להופיע לכל אורך הסרטון מתחילתו ועד סופו כשרואים את כל גופו בבירור וכן את הציוד הרלוונטי למקצה.
– הצילום יהיה בזווית 45 מעלות למועמד כך שרואים את המשתתף מלפנים ומהצד.
– בתחילת הסרטון יש לציין בבירור: שם מלא, שם תחרות, קטגוריה, מקצה
ולצלם את הציוד הרלוונטי בירור (משקלים, גובה\מרחק במידה ונדרש בדיוק כפי שצויין בסטנדרטים).

חשוב לדעת!
– חובה לצרף קישור ל Youtube – תוצאה ללא סרטון תגרום לפסילת המתמודד.
– נא להקפיד כי הסרטונים אינם ערוכים, האתלט נראה בבירור לאורך כל הסרטון.
– בתחילת כל סרטון יש להציג את האתלט בשמו המלא, לציין את מספר האימון ולתעד את המשקלים, המידות והמרחקים כפי שיוגדרו בסטנדרטים של כל אימון.

בדיקות סרטונים:
– במקרה של כמות מועטה של חזרות שאינן עומדות בסטנדרטים שהוגדרו או אי ביצוע מספר חזרות: התוצאה של אותו אימון תעבור שינוי בהתאם למשך הזמן או לכמות החזרות הפסולות/חסרות.
– במקרה של כמות גדולה של חזרות שאינן עומדות בסטנדרטים תוצאתו של הספורטאי/ת תרד
   ב- 15% או בזמן או בחזרות.
– במקרה והספורטאי אינו מבצע את האימון כנדרש או שקיימת כמות בלתי סבירה של חזרות חסרות או שאינן עומדות בסטנדרטים, אותו מקצה יפסל.

– בבדיקת הסרטונים יורד ניקוד לפי המודל הבא:
* 1-5 ביטולי חזרות – הורדה של מספר החזרות או לחילופין הוספה של 5 שניות לכל חזרה.
* 6-10 ביטולי חזרות – הורדה של 15% מהחזרות או הוספה של 15% זמן לתוצאה המקורית.
* 11+ ביטולי חזרות – ביטול הסרטון.
**חובה להקפיד על זוויות הצילום כפי שיוגדרו עם פרסום האימונים.
סרטון שלא ישלח לפי ההגדרות לא יוכל לערער על התוצאה שתיקבע ע"י צוות השיפוט.

– ערעורים:
ערעורים יתקבלו אך ורק בטופס הבא: http://bit.ly/3ZFCStF

– שאלות ופניות מקצועיות:
ניתן לפנות לצוות התחרות על מנת לקבל מענה בכל נושא במייל הבא:

תשלום ומדיניות החזרים:

תשלום עבור שלב המוקדמות:

 • התשלום עבור המוקדמות ברישום מוקדם הינו 35$ עד לתאריך 19/3/23 בשעה  23:59 (בתוספת עמלת רישום ישירות לאתר)

 לאחר מועד זה עלות הרישום תעמוד על סך של 45$ (בתוספת עמלת רישום ישירות לאתר).)

–        לאחר הרישום לשלב המוקדמות לא יינתן החזר כספי משום סיבה.

**העולים לתחרות שתתקיים בירושלים ידרשו להשלים תשלום נוסף בסך 99$ (בתוספת עמלת רישום ישירות לאתר).) עד לתאריך 25/5/23 בשעה 10:00.

** חובה לסיים את שלב הרישום במערכת competitioncorner בכדי להתחרות בשלב המוקדמות.

לכל שאלה אתם מוזמנים לשלוח הודעה rfaj2022@gmail.com

פרסום לידרבורד והעולים לתחרות בירושלים:14.5.23

ביטולים
אין החזרת תשלום עבור ההרשמה
גם במקרים של חלילה: פציעה, מחלה, שינויי בלוח הזמנים וכדומה

במידה ובעקבות מגבלות הקורונה האירוע יתבטל לא יהיה החזר כספי. 

ביטולים ושינויים

  1. מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו. משתתף אשר

נרשם לארוע באתר הארוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר)

  1. תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הרלוונטים (לפי המאוחר)במידה ומיום עשיית העסקה ועד למועד הארוע (תחילת חלוקת הערכות\ אקספו) ישנם פחות מ- 14 ימים,  עד שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הארוע פנה אל החברה בכתב תוך ציון שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/הרשמה, לכתובת דוא”ל  –  rfaj2022@gmail.com . ביטל משתתף את השתתפותו באירוע, בכפוף לתנאים כאמור לעיל, ישלם המשתתף אשר ביטל הרשמתו דמי ביטול בגובה של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

  2. בנוסף, היה והחברה הנפיקה בעבור המשתתף  “ערכת משתתף” במועד בקשת ביטול ההשתתפות (כגון: תיק ו/או חולצה ו/או מספר משתתף ו/או צ’יפ מדידה וכיוצ”ב), רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בעלויות הפקת ערכת המשתתף החברה רשאית לקזז את הסכומים כאמור לעיל מכל סכום ששילם המשתתף ברישום לארוע מבלי לפגוע ו/או לגרוע באמור לעיל משתתף אשר נרשם לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל השתתפותו גם אם עברו למעלה מ- 14 ימים מיום הרשמתו וזאת עד ולא יאוחר מיום 1/6/2023 בשעה 14:00, בכפוף לתשלום הסכומים כמפורט בנהלי ביטול אלו כאמור

ביטול/ שינוי האירוע

 1. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כוח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד החברה המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. החברה המפיקה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה ו/או המארגנים.
  בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין לחברה המפיקה/מארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על החברה המפיקה/המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות, משבר הקורונה והשלכותיו לרבות סגר או הגבלות שאינן מאפשרות את קיום האירוע וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.

 2. יציאת המרוץ מותניית בכמות משתתפים מינימאלית על פי המפורט בכל מרוץ. חברת ההפקה תהא רשאית לבטל כל מרוץ גם ימים ספורים לפני תחילתו.
  גולדפיש לא מתחייבת למקסימום משתתפים, אלא אם צוין אחרת.

מדיניות פרטיות באתר
1. חברת ג.ש.נ יזמות והפקה בע"מ (להלן: "גולדפיש"), מכבדת את פרטיותו של כל אדם הנרשם לאירוע ו/או עושה כל שימוש באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שגולדפיש תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של גולדפיש אף תורה ותנחה את הנרשמים/המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים.
מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים.
השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת. 
ההרשמה לאירוע ו/או לשירותים מסוימים טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים כגון שם, כתובת, אמצעי תשלום (במידת הצורך), דרכי התקשרות וכיוצ"ב.
2. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.
3. המידע שתמסור בעת ההרשמה לאירוע ו/או שימושך באתר והשירותים המוצעים בו, יישמר במאגרי המידע הרשומים של חברת
B2B מאחסנת ומנהלת מאגרי המידע של גולדפיש, שבין מטרותיהם ניהול וקשר עם משתתפי האירוע, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין 
אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ, ייתכן כי לא תוכל להירשם לאירוע ו/או ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים אותם גולדפיש מציעה בו.
4. גולדפיש ו/או מי מטעמה, מחויבות לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותן ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר, גולדפיש ישתמשו במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן: 
א.  עיקר המידע שנאסף מעצם ההרשמה ו/או השימוש באתר הינו מידע שמטרתו ניהול וקשר עם משתתפי האירוע.
ב. הניהול התקין של האירוע והאתר ותפעול השירותים המוצעים בו.
ג. מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם גולדפיש.
ד. לצרכי שיווק – והכול בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים של גולדפיש, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים

ה. לשימוש מועדון לקוחות של גולדפיש, פרסום אירועים ופעילויות שונות לחברים, הטבות וכל הקשור בפעילות המועדון

5. גולדפיש לא יעבירו את המידע אודותייך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים: 
א. מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין גולדפיש, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
ב.  על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
ג.  כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או גולדפיש.
ד. במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
ה.  בכל מקום באתר בו תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.
6. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר (
Cookies)
כאשר משתמש באתר מציג, נכנס, מדפדף או מבקר באתר גולדפיש, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת   "
Cookie", שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש, ואשר אינו מודע לאף מסמך או קובץ אחר במחשב או באמצעי האחר שהמשתמש באתר משתמש בו כדי להיכנס לאתר, או כל קבצים דומים אחרים שמשמשים בעיקר, בין היתר, לסיוע למשתמשי האתר בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. לדוגמא, Cookies  מאפשרים להתאים את אתר האינטרנט כך שיענה טוב יותר על תחומי העניין וההעדפות של המבקרים והמשתמשים בו. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש,  לחסום את כל ה-Cookies  או לקבל התרעה לפני ש-Cookie "מאוחסן" במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.
7. אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר אירועים, שירותים ומוצרים של גולדפיש. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת השימוש באתר ו/או עם הרשמתך לאחד השירותים המוצעים בו. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר. 
8. גולדפיש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
9. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע ואף לבקש ורשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע במידה ומצא כי אינו נכון ו/או למחוקו. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל משרדי גולדפיש לכתובת: הנמל 33, חיפהאו בפקס 072-2502766

אישור להשתתפות באירוע וצילומו של קטין

אני הורהו ואפוטרופסו כדין של המשתתף ("הקטין"). נתתי את הסכמתי הבלתי חוזרת מרצוני החופשי לכך שהקטין ישתתף באירוע. קראתי את תקנון האירוע ואני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל.

ידוע לי, כי שמו המלא ו/או התוצאה ו/או תמונות ו/או קטעי ווידאו בהם יופיע הקטין (להלן: "התוצרים"), עשויים להיות מפורסמים באמצעי תקשורת ומדיה שונים, לרבות אך לא רק, בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, ברשתות החברתיות השונות (כדוגמת דף של  החברה בפייסבוק), ובאתרי אינטרנט אחרים.

הנני מסכים/ה ומאשר/ת לחברה ו/או כל צד שלישי מטעמה לעשות כל שימוש בתוצרים בכל צורה ובכל מועד אשר ייקבע על ידם, לרבות פרסומם, עריכתם, שידורם של התוצרים בכל אמצעי תקשורת שהוא, לרבות באינטרנט וברשתות החברתיות, וכן שימוש אחר מכל סוג שהוא, לרבות שימוש לצרכים מסחריים ושיווקיים במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או ו/או כל צד שלישי מטעמה, שימושים פנימיים של החברה, וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל הפועל מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם, והנני מתחייב/ת כי לא אעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם כאמור.

מובהר ומוסכם על ידי כי לא אתערב בשיקולים מקצועיים בקשר עם פרסום תוצרי הצילום בכל צורה שהיא. וניתן לערוך ו/או לשנות את תוצרי הצילום לפי שיקול דעתם.

אני נותנת בזאת את כל ההסכמות הדרושות לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 וחוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד – 1984.

ידוע לי ואני מאשרת ומסכימה כי לא אקבל כל תמלוגים ו/או תמורה ו/או טובת הנאה בקשר עם ההופעה בתוצרי הצילום ו/או השתתפות ו/או שידור ו/או הפצה בקשר לכך, בין בהווה ובין בעתיד, וכי לא תהיינה לי תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלשהן, לתמורה ו/או לטובת הנאה נוספים בקשר עם האמור כלפי "חבר" ו/או מי מטעמו.

ט.ל. ח