תקנון RFA GAMES 2021

 

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם.

  1. בשימוש באתר האינטרנט או בביצוע הזמנה באתר האינטרנט אתה מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.

2. המידע באתר זה מועבר אליכם באמצעים אלקטרונים, ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים, וליקויים מחובת המשתמש לוודא את הפרטים המוצגים באתר. ההפקה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במקומות.

3. בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינוי פרטי האירוע, ההפקה אינה אחראית להחזר כספי ללקוח ולתקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד ההפקה.

4. בעת ביצוע ההזמנה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי ופרטים בדבר ההזמנה.

5. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה.

6. ההפקה תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

7. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו להפקה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.

8. להפקה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

9. התשלום בגין הרישום והשתתפות בתחרות מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.

10. לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר הזמנתכם בדואר אלקטרוני אשר מסרתם לאחר ביצוע ההזמנה.

11. בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתכם עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.

12. אתר האינטרנט של ההפקה מאפשר קניה בטוחה ומאושרת ע"י חברות האשראי. החברה מפעילה את המערכות הטובות והמשוכללות מסוגן, על מנת לאבטח את המידע שנקלט באתר. ההפקה מספקת הגנה מלאה על פרטי הצרכן ועל פרטי כרטיס האשראי שלו, בכדי למנוע שימוש אסור במידע החסוי ובמערכת התשלומים.

13. ההפקה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של ההפקה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת ההפקה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ההפקה.

14. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של ההפקה. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת, העמודים שצפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

15. ההפקה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:


א. העברת פרטיך לספקים לצורך אספקת המוצרים ו/או שירותים שנמכרו.


ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בהפקה או בצדדים שלישיים כלשהם.


ג. אם עשית שימוש בשירותי ההפקה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.


ד. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם ההפקה או מי מטעמה.


ה. אם התקבל בידי ההפקה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.


ו. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ההפקה.

16 אם ההפקה תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;

17 ההפקה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. ההפקה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

18 המידע המוצג באתר ההפקה הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. ההפקה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

19 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר ההפקה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של ההפקה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ההפקה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של ההפקה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של ההפקה ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.

20 על השימוש באתר ההפקה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מאתר ההפקה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות בישראל.

21 תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן ובכבוד גם לנשים.

*הכניסה לקהל לתוך האולם מותנית בהצגת תו ירוק/בדיקת קורונה שלילית עד 48 שעות לפני

**הכניסה למתחם האקספו מחוץ לאולם עפ"י התו הסגול

*** התקנות הנ"ל עלולות להשתנות בהתאם להנחיות משרד הבריאות

להלן תקנון הבא להסדיר את ההשתתפות בתחרות לספורטאים

ההשתתפות בתחרות מותנית בהצגת תו ירוק/בדיקת קורונה שלילית עד 48 שעות לפני

מלווי ספורטאים – מחויבים בהצגת תו ירוק/בדיקת קורונה שלילית עד 48 שעות לפני

RFA Games 2021 

כמה התגעגענו לאירוע פיזי גדול? 

אנחנו גאים להודיע לכם שכגודל הגעגוע – כך גודל האירוע 

השנה אנו עולים לעיר הבירה של ישראל, אשר פותחת בפנינו אפשרויות רבות למקצים שעדיין לא נראו כאן וכמות משתתפים גדולה יותר. 

התחרות השנה תתחשב בכך שהיינו בשנתיים כמעט של פגרה מתחרויות ותהיה מונגשת יותר לכלל אוכלוסיית המתאמנים עם קטגוריות חדשות 

החל מקטגוריות העלית שיתמודדו עם אתגרים חדשים, התרחבות של קטגוריית המאסטרס, וכניסת קטגוריות המשנה שיפתחו הזדמנויות חדשות עבור מתאמנים רבים. 

 its time to get back to action!

ואלו הקטגוריות לשנת 2021
elite:
מגרש המשחקים של גיבורי העל 

הקטגוריה מתאימה לכל מי שהתחרה עד היום ולשחקנים החדשים שיכולים להתמודד עם כל אתגר פיזי ומנטלי שיבוא

teens – גילאי 14-15/16-17
קטגורית הנוער נועדה לתת במה לדור העתיד להתנסות ולצבור נסיון תחרותי.

אנו יודעים שהנוער עבר תקופה קשה במיוחד שנתחשב בכך בתכנון המקצים

אנו קוראים לכל בני הנוער לחזור לעניינים , גם הבית! 

masters –  35-39/40-44/45+ 

יש לנו ספורטאים שמייצגים את המועדונים שלהם בעקביות מעוררת השראה כבר מעל 10 שנים ברציפות, תוך כדי חיי משפחה וקריירה.

הם התחילו את הדרך בשנות ה20 וה30 לחייהם,  ונמצאים איתנו עד היום עם המון נאמנות. בזכותם נכנס נכנס קהל  חדש בגילאי 40+ ולכן השנה אנו  פותחים מקומות נוספים וקטגוריה נוספת למאסטרס בגילאי 45+

זה המקום שלכם חברים, להראות לכולם ולעצמכם שגיל זה רק בראש

scaled –

בפעם הראשונה אנחנו פותחים קטגוריה זו לכל מי שרוצה לקפוץ קדימה ולאתגר את היכולת הגופנית שלו.
לא צריך לחשוש ממשקלי עבודה גבוהים או תנועות מתקדמות מעולם הגימנסטיקס במקום זאת תקחו את התחרות הזאת בכדי לתת לכם מוטיבציה, עניין ואתגר ולעזור לכם לגלות גבולות ויכולות שלא ידעתם שקיימים אצלכם

 pro –  

תמיד הייתם קרובים במרחק נגיעה ? אתם מגיעים כל יום למועדון, שולטים בכל האלמנטים ברמה טובה ומרגישים שיש לכם את זה אך משהו עצר בעדכם עד היום לנסות? 

זו הקטגוריה בשבילכם.

מקובל בענפי ספורט רבים להתרחב לליגות משנה ודרגות ביניים על מנת לאפשר ליותר ספורטאים ברמות השונות להנות ולקחת חלק בספורט אותו הם כל כך אוהבים. 

זו השנה הראשונה שאנו מכניסים את קטגוריית הפרו ואני מצפים שתקחו את ההזדמנות הזו ב2 ידיים!

כל מי שהתחרה בעבר בתחרות בקטגורית העילית לא יוכל להירשם לקטגוריה זו.
כמובן שכל מי שמעוניין להירשם יישר לקטגורית העילית מוזמן.

מידע נוסף בנושא הקוולפייר

הקוולפייר בנוי מ-2 חלקים
אימון 1+2 יפורסם בתאריך 1/5/2021 ויש לכם עד 8/5/2021 בשעה 23:59 בכדי להגיש תוצאה + וידאו לבדיקה.

אימון 3 יפורסם בתאריך 8/5/2021 ויש לכם עד 15/5/2021 בשעה 23:59 בכדי להגיש תוצאה + וידאו לבדיקה

במידה וצילום הוידאו לא עומד בהגדרות של: זוויות צילום, משקלי עבודה, כמות חזרות, סטנדרטים של התנועות וכדומה התוצאות של האימונים ישונו על ידי צוות השיפוט בהתאמה.

סדר פעולות תיעוד:

* צילום באפליקציית וודפרוף

* העלאת הצילום ליוטיוב או וימאו

* הצמדת הלינק לפרסום התוצאה

* הוראות צילום:

– אין לערוך את הסרטון. עריכה תגרום לפסילת המועמד מהתחרות

– על המועמד להיות נוכח לכל אורך הסרטון מתחילתו ועד סופו כשרואים את כל גופו בבירור וכן את הציוד הלוונטי למקצה

– הצילום יהיה בזוית 45 מעלות למועמד כך שרואים את המשתתף מלפני ומהצד

– בתחילת הסרטון יש לציין בבירור: שם מלא, שם תחרות, קטגוריה, מקצה

ולצלם את הציוד הרלוונטי בירור (משקלים, גובה\ מרחק במידה ונדרש) 

קנסות

בין 1-4 חזרות שלא בוצעו / חזרות לא איכותיות יקבלו הורדה של התוצאה או חישוב מחודש של זמן הביצוע.
בין 5-10 חזרות שלא בוצעו / חזרות לא איכותיות יקבלו הורדה אוטומטית של 15% מכמות החזרות או שינוי זמן בהתאמה

מעל 10 חזרות שלא בוצעו או חזרות לא איכתויות = פסילה של הוידאו והורדה של המתמודד מלוח התוצאות בכדי להגיע לתחרות על המתמודד להציג תעודה מזהה בכדי לוודא את גילו של המתמודד והתאמתו לקטגוריה.

אין מגבלות גיל לקטגורית הפרו או לקטגורית הסקיילד

לכל שאלה אתם מוזמנים לשלוח הודעה  rfagames2021@gmail.com

ביטולים
אין החזרת תשלום עבור ההרשמה
גם במקרים של חלילה: פציעה, מחלה, שינויי בלוח הזמנים וכדומה

במידה ויהיה סגר עקב נגיף הקורונה – כל המתמודדים יקבלו עדכון ספציפי במייל + עדכון באתר שלנו או בעמוד הפייסבוק

ט.ל.ח.