תקנון RFA GAMES 2022

 

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם.

  1. בשימוש באתר האינטרנט או בביצוע הזמנה באתר האינטרנט אתה מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.

2. המידע באתר זה מועבר אליכם באמצעים אלקטרונים, ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים, וליקויים מחובת המשתמש לוודא את הפרטים המוצגים באתר. ההפקה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במקומות.

3. בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינוי פרטי האירוע, ההפקה אינה אחראית להחזר כספי ללקוח ולתקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד ההפקה.

4. בעת ביצוע ההזמנה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי ופרטים בדבר ההזמנה.

5. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה.

6. ההפקה תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

7. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו להפקה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.

8. להפקה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

9. התשלום בגין הרישום והשתתפות בתחרות מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.

10. לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר הזמנתכם בדואר אלקטרוני אשר מסרתם לאחר ביצוע ההזמנה.

11. בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתכם עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.

12. אתר האינטרנט של ההפקה מאפשר קניה בטוחה ומאושרת ע"י חברות האשראי. החברה מפעילה את המערכות הטובות והמשוכללות מסוגן, על מנת לאבטח את המידע שנקלט באתר. ההפקה מספקת הגנה מלאה על פרטי הצרכן ועל פרטי כרטיס האשראי שלו, בכדי למנוע שימוש אסור במידע החסוי ובמערכת התשלומים.

13. ההפקה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של ההפקה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת ההפקה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ההפקה.

14. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של ההפקה. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת, העמודים שצפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

15. ההפקה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:


א. העברת פרטיך לספקים לצורך אספקת המוצרים ו/או שירותים שנמכרו.


ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בהפקה או בצדדים שלישיים כלשהם.


ג. אם עשית שימוש בשירותי ההפקה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.


ד. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם ההפקה או מי מטעמה.


ה. אם התקבל בידי ההפקה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.


ו. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ההפקה.

16 אם ההפקה תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;

17 ההפקה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. ההפקה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

18 המידע המוצג באתר ההפקה הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. ההפקה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

19 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר ההפקה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של ההפקה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ההפקה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של ההפקה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של ההפקה ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.

20 על השימוש באתר ההפקה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מאתר ההפקה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות בישראל.

21 תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן ובכבוד גם לנשים.

*הכניסה לקהל לתוך האולם מותנית בהצגת תו ירוק/בדיקת קורונה שלילית עד 48 שעות לפני – האירוע יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**הכניסה למתחם האקספו מחוץ לאולם עפ"י נהלי משרד הבריאות והוראות הרישוי.

*** התקנות הנ"ל עלולות להשתנות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

להלן תקנון הבא להסדיר את ההשתתפות בתחרות לספורטאים

השתתפות הן כמתחרים והן כמלווים הינה בהתאם לנהלי משרד הבריאות ומשרד הספורט לקיום אירועים.

RFA Games 2022 

כמה התגעגענו לאירוע פיזי גדול? 

אנחנו גאים להודיע לכם שכגודל הגעגוע – כך גודל האירוע 

השנה אנו עולים לעיר הבירה של ישראל, אשר פותחת בפנינו אפשרויות רבות למקצים שעדיין לא נראו כאן וכמות משתתפים גדולה יותר. 

 !Its Time to get back to ACTION

קטגוריות לשנת 2022

מקצה הדגל – ELITE
מגרש המשחקים של גיבורי העל – הקטגוריה מתאימה לכל מי שהתחרה עד היום ולשחקנים החדשים שיכולים להתמודד עם כל אתגר פיזי ומנטלי שיבוא.

מקצה TEENS – גילאי 15-17
קטגורית הנוער נועדה לתת במה לדור העתיד להתנסות ולצבור ניסיון תחרותי.

מקצה +MASTERS+ 35-39/40 

יש לנו ספורטאים שמייצגים את המועדונים שלהם בעקביות מעוררת השראה כבר מעל 10 שנים ברציפות, תוך כדי חיי משפחה וקריירה. הם התחילו את הדרך בשנות ה20 וה30 לחייהם,  ונמצאים איתנו עד היום עם המון נאמנות. בזכותם נכנס נכנס קהל  חדש בגילאי 40+ זה המקום שלכם חברים, להראות לכולם ולעצמכם שגיל זה רק בראש.

מקצה  +RX18 

תמיד הייתם קרובים במרחק נגיעה ? אתם מגיעים כל יום למועדון, שולטים בכל האלמנטים ברמה טובה ומרגישים שיש לכם את זה אך משהו עצר בעדכם עד היום לנסות? 

זו הקטגוריה בשבילכם.

מקובל בענפי ספורט רבים להתרחב לליגות משנה ודרגות ביניים על מנת לאפשר ליותר ספורטאים ברמות השונות ליהנות ולקחת חלק בספורט אותו הם כל כך אוהבים. 

  • כל מי שהתחרה בעבר בתחרות בקטגורית העילית לא יוכל להירשם לקטגוריה זו.
  • כמובן שכל מי שמעוניין להירשם יישר לקטגורית העילית מוזמן.

קטגוריות התחרות הן:

**** הודעה חשובה ****
לאחר בחינת הרישום לכל הקטגוריות ישנה שונות בחלק מהקטגוריות.
בשל כך נאלצנו לקבל החלטות על שינוי מספר המתמודדים שיעלו לשלבים המתקדמים שיתקיימו בירושלים בחודש יוני.
 
להלן השינויים:
קטגוריה גברים RX – יעלו 48 מתחרים.
קטגוריה נשים 35-39 – יעלו 9 מתחרות.
קטגוריות נשים 40-45 ו-45+ יאוחדו ומהן יעלו 12 מתחרות.
קטגוריה נערות – יעלו 6 מתחרות.
 
כל שאר הקטגוריות נשארות כפי שהיו.
 
 

 *לקטגורית RX יוכל להירשם רק אתלט שלא התחרה בעבר בקטגוריית ELITE ב-RFA.

– הרישום למוקדמות הינו בין התאריכים 6/3/22 ועד 23/4/22 בשעה 23:59

– מקצה המוקדמות יפורסם בתאריך 24/4/2022 בשעה 00:01.

מקצה המוקדמות מורכב מ-4 אימונים שאותם יש לבצע במהלך שבוע שלם אשר יסתיים בתאריך 30/4/22 בשעה 23:59 (יש לבצע את כל האימונים).

– ניתן לעבור קטגוריה עד מועד סיום הרישום 23/4/22 בשעה 23:59.

– עם סיום מועד הגשת התוצאות והסרטונים יחל שלב בדיקת הסרטונים ובתאריך 15/5/22 תפורסם רשימת המתחרים העולים לשני ימי התחרות בירושלים (ישלחו גם הודעות אישיות לכל מתחרה).

במידה וצילום הווידאו לא עומד בהגדרות של: זוויות צילום, משקלי עבודה, כמות חזרות, סטנדרטים של התנועות וכדומה התוצאות של האימונים ישונו על ידי צוות השיפוט בהתאמה.

סדר פעולות תיעוד:

* צילום באפליקצייה שתפורסם. 

* העלאת הצילום ליוטיוב או וימאו

* הצמדת הלינק לפרסום התוצאה

 הוראות צילום:

– אין לערוך את הסרטון. עריכה תגרום לפסילת המועמד מהתחרות

– על המועמד להיות נוכח לכל אורך הסרטון מתחילתו ועד סופו כשרואים את כל גופו בבירור וכן את הציוד הלוונטי למקצה

– הצילום יהיה בזווית 45 מעלות למועמד כך שרואים את המשתתף מלפני ומהצד

– בתחילת הסרטון יש לציין בבירור: שם מלא, שם תחרות, קטגוריה, מקצה

ולצלם את הציוד הרלוונטי בירור (משקלים, גובה\ מרחק במידה ונדרש) 

חשוב לדעת!

– חובה לצרף קישור ל Youtube – תוצאה ללא סרטון תגרום לפסילת המתמודד.

– נא להקפיד כי הסרטונים אינם ערוכים, האתלט נראה בבירור לאורך כל הסרטון.

– בתחילת כל סרטון יש להציג את האתלט בשמו המלא, לציין את מספר האימון ולתעד את המשקלים, המידות והמרחקים כפי שיוגדרו בסטנדרטים של כל אימון.

בדיקות סרטונים:

– במקרה של כמות מועטה של חזרות שאינן עומדות בסטנדרטים שהוגדרו או אי ביצוע מספר חזרות: התוצאה של אותו אימון תעבור שינוי בהתאם למשך הזמן או לכמות החזרות הפסולות/חסרות.

– במקרה של כמות גדולה של חזרות שאינן עומדות בסטנדרטים תוצאתו של הספורטאי/ת תרד ב15% או בזמן או בחזרות.

– במקרה והספורטאי אינו מבצע את האימון כנדרש או שקיימת כמות בלתי סבירה של חזרות חסרות או שאינן עומדות בסטנדרטים, אותו מקצה יפסל.

– בבדיקת הסרטונים יורד ניקוד לפי המודל הבא:

* 1-5 ביטולי חזרות – הורדה של מספר החזרות או לחילופין הוספה של 5 שניות לכל חזרה.

* 6-10 ביטולי חזרות – הורדה של 15% מהחזרות או הוספה של 15% זמן לתוצאה המקורית.

* 11+ ביטולי חזרות – ביטול הסרטון.

**חובה להקפיד על זוויות הצילום כפי שיוגדרו עם פרסום האימונים.

סרטון שלא ישלח לפי ההגדרות לא יוכל לערער על התוצאה שתיקבע ע"י צוות השיפוט.

 תשלום ומדיניות החזרים:

 תשלום ומדיניות החזרים:

תשלום עבור שלב המוקדמות:

·  התשלום עבור המוקדמות ברישום מוקדם הינו 30$ עד לתאריך 19/3/22 בשעה  23:59 (בתוספת עמלת רישום ישירות לאתר)

  לאחר מועד זה עלות הרישום תעמוד על סך של 40$ (בתוספת עמלת רישום ישירות לאתר)

–        לאחר הרישום לשלב המוקדמות לא יינתן החזר כספי משום סיבה.

** העולים לתחרות שתתקיים בירושלים ידרשו להשלים תשלום נוסף בסך 65$ עד לתאריך 22/5/22 בשעה 10:00.

** חובה לסיים את שלב הרישום במערכת competitioncorner בכדי להתחרות בשלב המוקדמות.

לכל שאלה אתם מוזמנים לשלוח הודעה rfaj2022@gmail.com

פרסום לידרבורד והעולים לתחרות בירושלים: 15.5.2022

ביטולים
אין החזרת תשלום עבור ההרשמה
גם במקרים של חלילה: פציעה, מחלה, שינויי בלוח הזמנים וכדומה

במידה ובעקבות מגבלות הקורונה האירוע יתבטל לא יהיה החזר כספי. 

ט.ל. ח***** הודעה חשובה ****

לאחר בחינת הרישום לכל הקטגוריות ישנה שונות בחלק מהקטגוריות.
בשל כך נאלצנו לקבל החלטות על שינוי מספר המתמודדים שיעלו לשלבים המתקדמים שיתקיימו בירושלים בחודש יוני.