תקנון RFA 2019

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם.

1. בשימוש באתר האינטרנט או בביצוע הזמנה באתר האינטרנט אתה מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.
2. המידע באתר זה מועבר אליכם באמצעים אלקטרונים, ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים, וליקויים מחובת המשתמש לוודא את הפרטים המוצגים באתר. ההפקה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במקומות.
3. בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינו פרטי אירוע ההפקה אינה אחראית להחזר כספי ללקוח ולקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד ההפקה.
4. המערכת אינה מאפשרת בחירת מקומות ושמירת מושבים.
5. בעת ביצוע ההזמנה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה.
6. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה.
7. ההפקה תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.
8. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו הפקה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.
9. להפקה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
10. התשלום בגין רכישת הכרטיסים מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
11. לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר הזמנתכם בדואר אלקטרוני אשר מסרתם. לאחר ביצוע ההזמנה.
12. בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתכם עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.
13. אתר האינטרנט של ההפקה מאפשר קניה בטוחה ומאושרת ע"י חברות האשראי. החברה מפעילה את המערכות הטובות והמשוכללות מסוגן, על מנת לאבטח את המידע שנקלט באתר. ההפקה מספקת הגנה מלאה על פרטי הצרכן ועל פרטי כרטיס האשראי שלו, בכדי למנוע שימוש אסור במידע החסוי ובמערכת התשלומים.
14. להפקה הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.
15. הופעת כרטיסים באתר אינם מהווים אישור לזמינות. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי האתר יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.
16. ההפקה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של ההפקה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת ההפקה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ההפקה.
17. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של ההפקה. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת, העמודים שצפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

18. ההפקה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
א. העברת פרטיך לספקים לצורך אספקת המוצרים ו/או שירותים שנמכרו.
ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בהפקה או בצדדים שלישיים כלשהם.
ג. אם עשית שימוש בשירותי ההפקה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ד. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם ההפקה או מי מטעמה.
ה. אם התקבל בידי ההפקה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
ו. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ההפקה.
19. אם ההפקה תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;
20. ההפקה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. ההפקה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
21. המידע המוצג באתר ההפקה הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. ההפקה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
22. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר ההפקה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של ההפקה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ההפקה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של ההפקה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של ההפקה ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.
23. על השימוש באתר ההפקה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מאתר ההפקה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות בישראל.
24. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
להלן תקנון הבא להסדיר את ההשתתפות בתחרות לספורטאים, קהל והשתתפות בהגרלה.
בכל מקרה של סתירה האמור בתקנון זה גובר על כל פרסום אחר מטעם או שלא מטעם ההפקה.
השימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בה משום לגרוע ממעמדן של הספורטאיות בתחרות!

השתתפות בתחרות

כללי
ההשתתפות בתחרות "RFA GAMES " תותר ל – 196 הספורטאים שהגיעו לדרוג הבינלאומי הגבוה ביותר במסגרת מערכת הסינון שלנו, כפי שמפורסמת במדיות ובאתר התחרות.

אירועי חובה לספורטאים המשתתפים

לספורטאים המדורגים תשלח הודעה מסודרת והם יוזמנו ליום קליטה – יפורסם בהמשך.


מקצה ראשון השתתפות חובה – יפורסם בהמשך

חתימה על הצהרת בריאות והעברת האישור לחברת ההפקה – חובה

כל ספורטאי המשתתף בתחרות נדרש להעביר להפקה טופס אישור רפואי חתום ע"י רופא בעל רישיון בתוקף, טופס הצהרת בריאות וטופס מידע מתחרים ביום הקליטה. 
במידה וחל שינוי במצב בריאותו של ספורטאי מיום חתימת הרופא על הטופס חובה על הספורטאי לדווח על כך להפקה וזו תשקול את השתתפותו בהתאם לייעוץ מקצועי שתקבל. מסמך זה מהווה תנאי יסוד להשתתפות.

חתימה על טופס שימוש בתמונות
כל משתתף יתבקש לחתום על טופס המאפשר להפקה לעשות שימוש בצילומים של הספורטאי שנעשים במהלך ימי התחרות. טופס זה מהווה תנאי להשתתפות.

דמי הרשמה

דמי הרשמה לספורטאים יושלמו להפקה באשראי (הספורטאים המדורגים יקבלו הודעה על התשלום ומועדו). דמי ההרשמה כוללים את כיסוי הביטוח של המשתתף באירוע. ספורטאי שלא ישלים תשלום זה לא יוכל לקחת חלק בתחרות.

כל מתחרה מקבל כרטיס אחד חינם.

התנהלות ספורטאים

כללי
נדרש מכלל המשתתפים שיתוף פעולה, בגרות ומשמעת עצמית גבוהה, יש להישמע להוראות השופטים, המתנדבים וצוות ההפקה ויש להקפיד על כללי ההופעה ולוחות הזמנים כפי שמפורט בתקנון זה.
הספורטאים שהוזמנו לתחרות לאחר שלב המוקדמות יקבלו תדרוך מקיף ומסודר מנציגי ההפקה ביום הקליטה . ההשתתפות בתדרוך הנה חובה. במסגרת התדרוך יוצגו בפני הספורטאים לוחות הזמנים לתחרות, מועדי התייצבות, נהלי לבוש והתנהגות במהלך ימי התחרות. לטובת הספורטאים יעמוד חדר אימונים ומתחם ספורטאים סטרילי (המעבר יותר רק לצוות התחרות והספורטאים ויחייב תג אישי). ספורטאי שנרשם, קיבל ביגוד ובחר שלא להשתתף, יחויב להחזיר את הביגוד או לחילופין יחויב בתשלום של 750 ₪ .

לוחות זמנים
על הספורטאים המשתתפים לעמוד בלוחות הזמנים שיוגדרו ויפורסמו בלוח הלו"ז במקום.
ספורטאי שלא יתייצב בזמן למקצה (מעל 5 דקות איחור) יפסל במקצה זה. לטובת הספורטאים יועמדו
עמדות מנוחה, שתייה ואוכל וצוות מקצועי שיסייע בכל נושא.

הופעה
העלייה למגרש התחרות תותר רק בביגוד ספורט אשר יסופק ע"י ההפקה.  ערכות הלבוש יחולקו לספורטאים ביום הקליטה.

שופטים ופסיקות
חל איסור על ספורטאי להתעמת עם שופטים בנוגע להחלטות השופט.
במקרים חריגים ניתן יהיה לערער על התוצאה באמצעות טופס מיוחד שיוגש לוועדת הביקורת.
פיסקת הוועדה הנה חד משמעית וללא צורך בנימוק ועל הספורטאי לכבדה. ספורטאי שלא יקבל את פסיקת הוועדה ו/ או יתעמת עם שופטים בין אם באופן פיזי ובין אם באופן מילולי יורחק מהתחרות.

בטיחות
על הספורטאים לנהוג משנה זהירות בכל מקצה ולפעול ע"פ כללי הספורט המקובלים תוך שמירה על בריאותם ועל בריאות יתר המשתתפים. יש להקפיד הקפדה יתרה שלא לפגוע בספורטאי אחר באמצעות הציוד המשמש בתחרות, על כל ספורטאי להיות אחראי לגופו ולהקפיד על שתייה ומנוחה בהתאם למצבו, ספורטאי שחש ברע יפנה לצוות ההפקה ללא דיחוי ולא יסכן את עצמו או את יתר המשתתפים. ספורטאי שלא ינהג ע"פ הכללים ויפעל ברשלנות המסכנת אותו או את המתחרים האחרים יורחק מהתחרות.

כניסה לשטח ההיכל ומכירת כרטיסים

הכניסה ליריד הספורט ברחבת ההיכל המתקיים במקום הנה חופשית ומותנית באישור משטרת ישראל.
ע"פ החלטת משטרת ישראל תוכל ההפקה לסגור את השערים ולמנוע כניסת קהל מעבר למצוי בשטח.
הקביעה הסופית לגבי כמות הקהל שיוכל לשהות במתקן הנה ברשות המשטרה ומהנדס האירוע בלבד.

הכניסה להיכל לצפייה בתחרות, במופע ובטקסים הנה לרוכשי הכרטיסים בלבד.
כמות הקהל המורשת הנה 3,000 איש כמספר המקומות במקום וכמספר הכרטיסים.
הישיבה בהיכל הנה על בסיס מקום פנוי בלבד ולא ניתן לקבל מקומות ישיבה מסומנים.
העלייה להיכל כנגד הצגת כרטיס כניסה בתוקף (הכולל את ספח היום הרלוונטי – חמישי, שישי או משולב). על הכרטיס יהיה ברקורד אשר יסרק בכניסה להיכל. כל כרטיס ניתן לסרוק פעם אחת בלבד.
לאחר מכן על בעל הכרטיס יהיה לענוד צמיד זיהוי.
ללא צמיד לא ניתן יהיה לעלות ולשבת ביציעים.
יש לשמור על הצמיד ולא להסירו!
כרטיסי הכניסה לאירוע הנם ליומיים!
אובדן כרטיס ו/או כרטיס שכבר נסרק לא יזכה בפיצוי כל שהוא! אובדן צמיד לא יוכל להיכנס לשטח ההיכל. 
הכרטיס מקנה זכות לעליה ליציעים ומקום ישיבה בלבד.
הכניסה לשטח ההיכל מותנית בבידוק בטחוני.

כללי התנהגות
אסורה הכנסת נשק מכול סוג לשטח ההיכל. אין במקום אחסון נשק.
אסורה הכנסת בעלי חיים לשטח היריד.
אין כניסה עם אלכוהול / בירה לשטח התחרות והיציעים
אסורה רוכלות מכל סוג בשטח התחרות ויריד הספורט למעט לבעלי זיכיונות שרכשו שטח מההפקה.
חל איסור לעשן בהיכל לכל אורך המשחקים.
אדם שינהג באלימות מילולית ו/או פיזית יורחק משטח התחרות ולא יהיה זכאי לכל החזר כספי!
כל אדם העולה ליציעים מחויב בכרטיס (החל מגיל 3)
יש להישמע להוראות המאבטחים, המשטרה והסדרנים כמו גם צוות ההפקה שבמקום.
חל איסור להיכנס לשטחים המסומנים כמחוץ לתחום.
חל איסור מוחלט לרדת לאזור הספורטאים.
חל איסור מוחלט לחצות גדרות שלא באמצעות המעברים / מדרגות המסומנים.

תגים ומעבר
לאירוע מוקצים מספר תגים לבעלי תפקידים שונים, חובה על בעלי תפקידים אלו לענוג את התג כל זמן השהייה בשטח התחרות. התג הנו אישי ואינו ניתן להעברה! ישנן נקודות בהן יידרש זיהוי שמי של בעל התג למתן מעבר (מתחם הספורטאים / מתחם תקשורת וכדומה). התגים המונפקים באירוע הם:
תג הפקה – מעבר חופשי
תג ספורט – מעבר למתחם הספורטאים – ישיבה באזור מוכרז
תג מציג – למציגים ביריד הספורט – ללא ישיבה ביציעים
תג תקשורת – מעבר לשטח הספורט באישור ההפקה וכניסה למתחם VIP, ללא ישיבה ביציע

מציגים ביריד הספורט
המציגים ביריד הספורט יתמקמו בהתאם למספר הדוכן שהזמינו בלבד וללא חריגה מהשטח.
חל איסור על הוצאת סחורה / ריהוט / ציוד מחוץ לשטח הביתן שהושכר.
חל איסור להפעיל מערכות הגברה וכריזה בשטח יריד הספורט.
חובה על כל בעל ביתן לשמור על הניקיון בשטח הביתן ולפנות אשפה מתוך הביתן בסיום היום.
יש לכבד את הביתנים הסמוכים ולהימנע מהפרעות "הדדיות"
הכנסת סחורה: יפורסם בהמשך
בסיום האירוע חובה על כל מציג לפנות את כל הציוד שברשותו משטח האירוע.
מציג שיותיר ציוד בשטח תהה ההפקה רשאית לפנותו ובמידת הצורך לחייב את המציג.
המציגים מתבקשים להקפיד על מחירים הוגנים.
חובה על מציג לשהות בביתן משך כל שעות פעילות היריד.
ביתן שלא יאויש מספר שעות תהה ההפקה רשאית לסגור אותו והמציג לא יהיה זכאי לכל החזר.
חובה על המציגים לענוד תג מציג.
אין לבצע חיבורי חשמל עצמאיים בשטח היריד.
חל איסור מוחלט על שימוש במתקני גז מכל סוג שהוא!!! חל איסור להכניס בלוני גז לשטח!!!
חל איסור על הבערת אש בשטח האירוע.
אשפה תפונה (מתוך הביתנים) על מכולת הפינוי בלבד.
אשפה חיצונית (מעברים ושטחים ציבוריים) תפונה באחריות ההפקה.
למציג מותר למכור רק את הציוד עליו הצהיר בחתימת ההסכם.
אין לחלק עלונים בשטח יריד הספורט.
אין לתלות בחזית ביתני התצוגה שלטים עצמאיים (רק בפנים / בגב הביתן וללא הפרעה לביתן סמוך)

שעות פעילות
שעות הפעילות של האירוע (למעט אם יבוצע עדכון בהמשך) הן:
יפורסם בהמשך

השתתפות בהגרלה
פרטי המוצרים בהגרלה יפורסמו בסמוך למועד התחרות.

אלכוהול ושתייה
בשטח המתחם יימכר אלכוהול (בירה) בבר מסודר בלבד.
המכירה למי שגילו מעל 18 בלבד.
לא ירכוש אדם אלכוהול עבור מי שאינו מעל גיל 18 בשטח התחרות.
במתחם ה VIP יוגש אלכוהול קל ובירה לאורחים.
הכניסה למתחם ה VIP תותר רק למי שגילו מעל 18 שנים.
חל איסור על הכנסת בקבוקי זכוכית לשטח יריד הספורט וההיכל!
חל איסור על הכנסת כוסות זכוכית ליציעים.

מזון
בשטח היריד יימכר מזון הן באמצעות דוכני מזון מהיר והן באמצעות דוכני היריד.
מכירת מזון בשטח תותר רק לאחר שהוצג להפקה אישור משרד הבריאות.
חל איסור מוחלט על שימוש בגז לצרכי חימום/בישול בשטח האירוע.
חל איסור מוחלט על הבערת אש בשטח האירוע.
דוכן / מציג שימכור מזון ללא אישור ההפקה ואישור משרד הבריאות צפוי להרחקה מידית מהמקום.
דוכן / מציג המוכר מזון יקפיד על תצוגה נאותה השומרת על איכות/טריות וניקיון המזון הנמכר.
מציג המוכר מזון ימנע ממגע במזון ויעשה שימוש בכפפות.
מציג / דוכן המוכר מזון יקפיד על ניקיון השטח לאורך כל משך האירוע.
חל איסור מוחלט על מכירת בשר נע, דגים, סושי בשטח האירוע!!!
חל איסור מוחלט על מכירה / הגשה של מזון שאינו כשר (פירות ים, חזיר).
מציגים המוכרים מזון יקפידו על שימוש בכלים נקיים בעדיפות לכלי הגשה חד פעמיים.
חל איסור על מכירת / הגשת מזון מלבד זה שאושר לביתן באופן פרטני.

כרטיסים

הכרטיסים לאירוע:

המכירה המוקדמת תיערך חודש בדיוק עם עליית האתר. המכירה באתר תחל מיד עם עליית האתר לאוויר. הרכישה באמצעות האתר הנה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
כרטיס ילד/חייל – חובה יהיה להציג תעודה מזהה (חוגר/תעודה מזהה/ספח הורים) בסריקת הכרטיס. ללא תעודה מזהה, לא יורשה כניסה לההיכל.
ביטול רכישה לאחר ביצוע העסקה –
(א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
(ב) נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.
את הכרטיסים הנרכשים באתר ניתן לקבל בדואר רשום (בתוספת תשלום בסך 15 ₪ לכרטיס) או לחילופין לאסוף את הכרטיסים באצטדיון בימי התחרות.
הכרטיס מקנה כניסה לשטח ההיכל הפנימי (יציעים) וזכות ישיבה בלבד.

אין מקומות מסומנים והישיבה על בסיס מקום פנוי.